Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Stomerij Collectief


ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle
overeenkomsten die wij sluiten met personen die handelen in de uitoefening van een
beroep of bedrijf en aanbiedingen en overeenkomsten die wij sluiten met
consumenten. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn van toepassing
indien en voorover deze schriftelijk door ons zijn bevestigd en gelden uitsluitend
voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.
1.1 Op aanbiedingen en overeenkomsten betrekking hebbende op reiniging van
kleding e.d. waar naast de voorwaarden 1.1. ook consumenten deel van zijn. In
afwijking van het bepaalde in artikel 1.1., zijn van toepassing de Algemene
Voorwaarden voor Textielreiniging ten behoeve van consumenten van de
Nederlandse vereniging van Textielreinigers (zie bijlage netex Leveringsvoorwaarden-2018)


ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN


2.1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend


ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST


3.1. Overeenkomsten met ons komen tot stand zodra wij de opdrachtbevestiging
hebben verzonden, dan wel met de uitvoering van een opdracht zijn begonnen, dan
wel de opdrachtgever schriftelijk opdracht heeft gegeven.
3.2. Orders van de wederpartij worden door ons in behandeling genomen indien
juiste en volledige gegevens op de order worden vermeld. Onvolledige c.q.
onduidelijke aangeleverde orders mogen wij weigeren.
3.3. Indien wij instemmen met een wijziging van een door ons geaccepteerde
opdracht, kunnen alle uit de wijziging voortvloeiende kosten in rekening gebracht
worden, daaronder begrepen de kosten die reeds gemaakt zijn in verband met de
uitvoering van de oorspronkelijke opdracht.


ARTIKEL 4 – TARIEVEN


4.1. Al onze tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen en/of
belastingen welke van overheidswege zijn en/of worden opgelegd. Met uitzondering
van genoemde prijzen op de website, tenzij expliciet anders vermeld.

4.2. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst wijzigingen plaatsvinden in de
kostenbestanddelen, behouden wij ons het recht voor om tariefsverhogingen aan de
wederpartij door te berekenen.


ARTIKEL 5 – TERMIJNEN


5.1. Overeengekomen termijnen zullen door ons naar beste vermogen in acht
worden genomen. De overschrijding van die termijnen geeft de wederpartij niet het
recht om ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.


ARTIKEL 6 – AFGIFTE VAN ZAKEN DOOR DE WEDERPARTIJ


6.1. Bij de afgifte van de door ons behandelde zaken, dient de wederpartij voor haar
rekening onze wijzigingen op te volgen. De af te geven zaken moeten vergezeld
gaan van een vrachtbrief waarop tenminste zijn vermeld het soort zaken en de
aantallen daarvan, terwijl daaruit voorts moet blijken onder welke opdracht deze
zaken vallen. Alle risico’s en kosten die kunnen voortvloeien uit het niet of niet
behoorlijk nakomen van hetgeen hier is bepaald, zijn voor rekening van de
wederpartij.
6.2 De wederpartij mag de aan ons af te geven zaken slechts verpakken in
materialen die op de bij ons gebruikelijke wijze, zonder extra kosten, kunnen worden
afgevoerd. Zaken die niet op deze wijze zijn verpakt, kunnen wij weigeren. Indien wij
deze zaken accepteren, zijn wij bevoegd de extra afvoerkosten aan de wederpartij in
rekening te brengen.
6.3. Indien aan ons zaken worden afgegeven die afkomstig zijn uit gezinnen,
bedrijven of instellingen e.d. waar een besmettelijke ziekte heerst of heeft geheerst,
moet daarvan bij de aanbieding van de zaken duidelijk melding worden gemaakt. In
het geval van zaken met een dergelijke herkomst, hebben wij het recht om te
bepalen dat de betreffende zaken vooraf, op kosten van de wederpartij, ontsmet
worden. Indien wij door het niet nakomen van de hier bedoelde meldingsplicht
schade lijden, indirecte schade daaronder inbegrepen, is de wederpartij daarvoor
aansprakelijk. De wederpartij zal ons vrijwaren tegen aanspraken van derden tot
vergoeding van schade die ontstaat door het niet nakomen van de vorenbedoelde
meldingsplicht.
6.4. Bij de afgifte van de zaken aan ons, zullen deze door ons worden geteld. Indien
de zaken in colli’s worden afgegeven, wordt het aantal colli’s geteld; indien de zaken
hangend worden afgegeven, wordt het aantal hangende zaken geteld. In colli’s
afgegeven zaken worden uitsluitend geaccepteerd onder het voorbehoud van de
juiste inhoud, zowel ten aanzien van de aantallen, de soort als de kwaliteit. Het
resultaat van de telling wordt schriftelijk vastgesteld. De persoon die de zaken
afgeeft, zal bevoegd zijn om deze telling namens de wederpartij voor akkoord te
ondertekenen. Niet of niet deugdelijk verpakte zaken of zaken die in een
beschadigde verpakking worden afgegeven, kunnen door ons geweigerd worden.
Hetzelfde geldt indien het bepaalde in artikel 6.1. niet is nagekomen.


ARTIKEL 7 – DE UITVOERING VAN AAN ONS OPGEDRAGEN
WERKZAAMHEDEN


7.1. De aan ons opgedragen werkzaamheden zullen door ons zorgvuldig worden
uitgevoerd met inachtneming van hetgeen wij met de wederpartij zijn
overeengekomen.

7.2. Indien en voor zover met de wederpartij niet uitdrukkelijk anders is
overeengekomen, zullen wij steeds in acht nemen de voorschriften die uit de
behandelings- en/of samenstellingsetiketten blijken. Indien de te behandelen zaken
niet zijn voorzien van voor ons leesbare behandelings- en/of samenstellingsetiketten
en met de wederpartij geen specifieke voorwaarden zijn overeengekomen, worden
de zaken geacht te kunnen worden behandeld op de in onze branche gebruikelijke
wijze.
7.3. Indien onze werkzaamheden bestaan uit het herstellen van niet goed
geproduceerde of beschadigde kleding, hebben wij aan onze verplichtingen voldaan
indien wij een, gelet op de aard van de te herstellen fouten, redelijk resultaat
hebben bereikt.
7.4. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden naar ons oordeel komt vast
te staan dat de opgedragen werkzaamheden niet kunnen leiden tot het met de
overeenkomst beoogde resultaat, zullen wij, zulks onverminderd de uit de opdracht
voortvloeiende betalingsverplichting van de wederpartij, bevoegd zijn om de
werkzaamheden voort te zetten. Voortzetting van de werkzaamheden geschiedt in
dat geval voor risico van de wederpartij.
7.5. Wij zijn bevoegd om de aan ons opgedragen werkzaamheden geheel of
gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.


ARTIKEL 8 – EXTRA WERKZAAMHEDEN


8.1. Niet onder de opdracht begrepen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op
basis van nacalculatie tegen het bij ons geldende tarief.


ARTIKEL 9 – OPSLAG


9.1. Het opslaan van zaken geschiedt op een wijze die in het algemeen geschikt is
voor textiel. Indien een bijzondere wijze van opslag noodzakelijk is, dient ons dat bij
de opdracht te worden gemeld. Het nalaten van een zodanige melding is voor risico
van de wederpartij waarna dit overeenkomstig wordt belast.
9.2. Indien zaken van de wederpartij worden opgenomen in een fictief douaneentrepot, zal over die zaken uitsluitend beschikt kunnen worden met inachtneming
van alle regels die voor dat geval van overheidswege zijn gesteld.
ARTIKEL 10 AFGIFTE VAN ZAKEN AAN DE WEDERPARTIJ
10.1. Degene die namens de wederpartij de zaken in ontvangst neemt controleert of
de vracht overeenstemt met de opgave in de vrachtbrief en tekent de vrachtbrief
voor akkoord.
10.2. De door ons aan de wederpartij af te geven zaken zullen door ons worden
verpakt op de met de wederpartij overeengekomen wijze. Bij ontbreken van een
afspraak daarover worden de zaken verpakt op de bij ons gebruikelijke wijze. Wij zijn
bevoegd om haar de verpakkingskosten door te berekenen, zulks tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.

ARTIKEL 11 – VERVOER


11.1. Indien wij op grond van de overeenkomst verplicht zijn tot vervoer, kunnen wij
daaraan verbonden kosten apart aan de wederpartij in rekening brengen tegen de
daarvoor bij ons geldende tarieven. De keuze van het vervoer is aan ons
voorbehouden. Het vervoer vindt te allen tijde voor risico van de wederpartij plaats
onder voorwaarden voor algemene vervoerscondities binnenlandsvervoer volgens
A.V.C. 2002. Het buitenlandsvervoer geschiedt volgens de C.M.R. condities.


ARTIKEL 12 – ADVISERING


12.1. Indien aan ons advies wordt gevraagd, zullen wij zo zorgvuldig mogelijk
adviseren. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de door ons
gegeven adviezen en de schade die daardoor eventueel ontstaat, tenzij de
wederpartij bewijst dat een redelijk handelende, met ons textielreinigers
vergelijkbare persoon, onder de omstandigheden waarin wij adviseerden, het door
ons gegeven advies in redelijkheid niet had gegeven. Wij zijn bevoegd om onze
advieswerkzaamheden en de in dat kader gemaakte kosten, zoals de kosten van het
maken van monsters of proeven e.d., aan de wederpartij in rekening te brengen
tegen bij ons gebruikelijke tarieven.


ARTIKEL 13 – VERZEKERING


13.1. De wederpartij draagt zorg voor de verzekering van haar zaken welke door ons
worden behandeld en opgeslagen, zulks ter dekking van schade waarvoor wij de
aansprakelijkheid hebben uitgesloten in de onderhavige algemene voorwaarden en
nader te sluiten overeenkomsten.


ARTIKEL 14 – FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN


14.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, volledig en
zonder enig beroep op kortingen en/of verrekening, uit welke hoofde ook, tenzij op
de factuur een andere betalingstermijn is voorgeschreven, die in dat geval dan
geldt.
14.2. Indien wij in opdracht van de wederpartij douanefaciliteiten verlenen, dan zijn
wij bevoegd om te verlangen dat de wederpartij op ons eerste verzoek alle daaraan
verbonden kosten, door middel van een telefonische overboeking op haar kosten,
binnen 48 uur aan ons betaalt.
14.3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijnen is de wederpartij
zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist, vertragingsrente aan ons verschuldigd
gelijk aan de wettelijke rente, doch met een minimum van 1% per maand of een
gedeelte daarvan.
14.4. Alle kosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, welke wij ter
inning van het aan ons verschuldigde moeten maken, zijn voor rekening van de
wederpartij. De buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand zullen aan de
wederpartij in rekening worden gebracht met een minimum van 15% van het totaal
te innen bedrag.
14.5. wij zijn gerechtigd om de uitvoering van een overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te schorten, indien ter onze kennis komen, omstandigheden die ons

grond geven om te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen jegens ons niet zal
nakomen.


ARTIKEL 15 – RETENTIE


15.1. Voor alle openstaande vorderingen van ons op de wederpartij, uit welke hoofde
ook, hebben wij het recht van terughouding op de onder ons berustende zaken van
de wederpartij, tot die vorderingen met rente en alle kosten volledig zijn voldaan.


ARTIKEL 16 – KLACHTEN


16.1. Klachten van de wederpartij, inhoudend dat het aantal afgegeven zaken niet
overeenstemt met de vrachtbrief dan wel dat het aantal niet overeenstemt met de
order van de wederpartij, dienen uiterlijk bij de in ontvangst name te worden gemeld
op de vrachtbrief, bij gebreke waarvan de vrachtbrief geacht wordt het juiste aantal
zaken te vermelden. Mocht het aantal afgeleverde zaken niet overeenstemmen, dan
wordt het er voor gehouden dat dit het gevolg is van een administratieve fout,
waaronder begrepen een telfout, zulks tenzij de wederpartij het tegendeel bewijst.
16.2. Klachten van de wederpartij, inhoudende dat het aantal afgegeven zaken niet
overeenstemt met de soort zaken als vermeld op de vrachtbrief of de zaken niet juist
zijn behandeld, dienen door de wederpartij uiterlijk binnen 24 uur nadat de zaken
zijn afgegeven te worden gemeld. Bij gebreke waarvan de vrachtbrief wordt geacht
het juiste soort zaken te vermelden en de zaken geacht worden correct te zijn
behandeld.
16.3. Het in behandeling nemen van geretourneerde zaken door ons laat de
betalingsverplichting van de wederpartij onverlet.


ARTIKEL 17 – AANSPRAKELIJKHEID


17.1. Indien wij aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt
tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht van de wederpartij, tijdens
uitvoering waarvan wij schadeplichtig zijn geworden. Voor de schade van derden
dient de wederpartij ons te vrijwaren.17.2. Onverminderd hetgeen hierboven is
bepaald, zijn wij, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor
directe schade of gevolgschade, welke is ontstaan:
a. doordat de door ons te bewerken zaak eigenschappen en/of bestanddelen heeft
die wij voor de aanvang van de behandeling redelijkerwijs niet behoeven te
onderkennen en die de zaak voor de toegepaste behandeling ongeschikt maakt.
Zoals bijvoorbeeld geringe sterkte, onvoldoende lusvastheid van de poolweefsels.
Maar ook weeffouten, onvoldoende echtheid van de kleurstoffen, aantasting door bij
het verven of bedrukken gebruikte chemicaliën. Maar ook door verzwarings-,
appreteer- of impregneermiddelen, ondeugdelijke confectie, krimp en doorlatende
spanningen in de zaken etc.
b. door een onjuiste, onvolledige of onleesbare dan wel op een ongebruikelijke
plaats aangebrachte etikettering of etikettering in een vreemde taal;
c. door onjuiste materiaalaanduiding;
d. door de aanwezigheid van voorwerpen in of aan de zaken alsmede schade,
ontstaan door verlies of beschadiging van knopen, gespen, ritssluitingen, belegsels
en ceinturen e.d., welke zich aan de te behandelen zaken bevinden

e. doordat de aan ons opgedragen werkzaamheden bestaan uit het wassen,
chemisch reinigen en/of reconditioneren van zaken die eigenschappen bezitten als
gevolg waarvan het overeengekomen resultaat niet kan worden bereikt
17.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor voorraadverschillen, tenzij het verschil
aantoonbaar is veroorzaakt door opzet of schuld van ons.
17.4. De wederpartij is jegens ons aansprakelijk voor de vergoeding van alle door
ons te lijden schade, doordat voorwerpen, van welke aard dan ook, welke zich in of
aan de van haar afkomstige zaken bevinden, andere zaken die daarmee gelijktijdig
in behandeling zijn, beschadigingen oplopen of daarop inwerken.


ARTIKEL 18 – OVERMACHT


18.1. Onder overmacht wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke
omstandigheid (ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de
overeenkomst te voorzien), die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of
blijvend verhindert. Alsmede, voor zover al dan niet reeds begrepen, oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, werkstaking, werklieden uitsluiting,
transportmoeilijkheden, brand en andere storingen in ons bedrijf of van onze
leveranciers.


ARTIKEL 19 – WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN


19.1. Wij doen ons best om ons bij de uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden, ons te houden aan en te handelen overeenkomstig alle wettelijk
geldende voorschriften.
19.2. Wij staan in voor het strikt voldoen aan de verplichtingen welke voor ons
voortvloeien uit de sociale verzekering- en loonbelastingwetgeving.


ARTIKEL 20 – KWALITEITSCONTROLE


20.1. Wij zijn niet verplicht om de kwaliteit te controleren van de aan ons afgegeven
zaken, zulks tenzij dit met de wederpartij is overeengekomen.


ARTIKEL 21 – SLOTBEPALINGEN


21.1. Op alle overeenkomsten en aanbiedingen waarop deze voorwaarden geheel of
gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
21.2. Wij zijn bevoegd om alle geschillen die voortvloeien uit een aanbieding of een
overeenkomst waarop onze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn,
ter berechting voor te leggen aan de bevoegde rechter. Behoudens voor zover uit
enige dwingende wetsbepaling iets anders volgt.